STATUT

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie “Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec” zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest społeczną organizacją, działającą zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne i prawne.

§ 2
1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bielińcu.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.
6. Stowarzyszenie działa w oparciu o prace społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą “Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec” i zastrzeżonym znakiem graficznym.
3. Nazwa “Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec” i zastrzeżony znak graficzny mogą być używane przez jego członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:                                                            
1)propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania,                                            
2) ochrona pamiątek historycznych, kulturowych i innych zabytków,                                          
3)  popieranie badań historycznych i naukowych związanych z przeszłością wsi Bieliniec i regionu, pomoc w wydawaniu publikacji na ten temat przy współpracy z instytucjami prawnie do tego typu działalności powołanymi,                                                                                     
4) współpraca z archiwami państwowymi i kościelnymi w zakresie dokumentowania zarówno przeszłości jak i teraźniejszości wsi Bieliniec i regionu,                                                     
 
5) zbieranie pamiątek i dokumentów do izby pamięci.                                                   

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie wiedzy i umiejętności obywatelskich społeczeństwa poprzez działalność w środowiskach lokalnych i w małych grupach społecznych,
2) podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego,
3) integracja środowisk młodzieżowych,
4) upowszechnianie wiedzy o Bielińcu,
5) budowanie i wzmacnianie lokalnych więzi i struktur społecznych,
6) krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych wartości społecznych,
7) podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności,
8) działania aktywizacyjne,
9) rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej,
10) podejmowanie działalności wydawniczej i publicystycznej,
11) dbanie o rozwój wsi Bieliniec,
12) organizowanie odczytów, wykładów, zebrań dyskusyjnych i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
13) kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa,
14) współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z historią Bielińca i regionu,
15) wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich,
16) inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej, artystycznej, rozrywkowej, i sportowej,
17) współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami w celach statutowych.

 

 ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 6                                                                                                                                                    
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.                                                
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:                                                                               
- członków zwyczajnych,                                                                                                              
- członków honorowych                                                                                                              
- członków wspierających.                                                                                                          
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.                                                      

§ 7                                                                                                                                              
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.                                                                                             
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.                                                                                                                           
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 8
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 9
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

a. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b. dbać o jego dobre imię,

c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,

e. regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,

f. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 10
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

- 1 - rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,

- 2 - wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

c) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków ),

d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

- 3 - śmierć członka.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

 

 ROZDZIAŁ IV

Struktura, Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

 § 12
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 
§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

 
§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 16
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

b. z inicjatywy Zarządu,

c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 17
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków w tym: Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

3. Stowarzyszenie reprezentuje zarząd w osobie prezesa i wiceprezesów łącznie, w tym także  do zaciągania upoważnień majątkowych.

4. Do zakresu działań Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

e. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków

h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

k. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

7. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

8. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

                                                                                                                                          
Komisja Rewizyjna

§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 19
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe, nabyte w drodze ogólnie obowiązujących przepisów, oraz funduszu stowarzyszenia.

§ 20
Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) dochody z działalności statutowej, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) dochody z ofiarności publicznej.

§ 21
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
2. Dochód Stowarzyszenia uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.        

§ 22                                                                                                                                                
Za dysponowanie majątkiem i funduszem stowarzyszenia odpowiada zarząd przed Zgromadzeniem Ogólnym.                                            

§ 23
Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą środki finansowe, o których mowa  w §20.

 

 

 ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 25
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.                                                  
3. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.                                   
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele przyjęte w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.